Spojené arabské emiráty


Informace

Na území dnešního Ománu a Spojených arabských emirátů se v průběhu dlouhé historie vystřídalo několik kultur a říší. Počátky osídlení této oblasti spadají do období 4. tisíciletí př.n.l.. Do té doby se datují archeologické nálezy poblíž hory Jebel Hafit nacházející se v blízkosti dnešních měst Al-Ain a Buraimi na hranicích zmíněných zemí. Ve třetím tisíciletí př.n.l. vznikla na území dnešního Abu Dhabi tzv. kultura Umm Al-Nar, která trvala několik století. Z velmi omezených informací o této kultuře je patrně nejdůležitější fakt, že měla vazby na civilizace žijící v údolí Indu a Belučistánu (část dnešního Pakistánu a Afgánistánu). Tato civilizace se zřejmě živila lovem ryb, u ní také nacházíme první doklady o domestifikaci velbloudů. Z dalších zaznamenaných kultur lze jmenovat důkazy osídlení v Badiye a Ramsu (SAE) a v blízkosti Ibri v Ománu. Průzkumy těchto oblastí dokazují, že se jednalo kultury, jejichž bohatství bylo založeno na obchodu, z větší části odehrávajícího se na tradiční obchodní trase mezi Mezopotámií a údolím řeky Indu. Významným mezníkem v historii oblasti byl vznik tzv. Mahanské říše, která se rozkládala na území dnešního severního Ománu a SAE a vznikla ve 3. tisíciletí př.n.l.. Existence této říše, která byly původně součástí Akkadského impéria a později se osamostatnila, byla založena na obchodu s mědí (k výrobě zbraní a nářadí), jejíž ložiska se nacházela v oblasti dnešního města Sohar v Ománu. Obchod zde probíhal s elamským královstvím (dnešní jižní Írán) a Sumerskou říší (dnešní jižní Irák). Další významnou položkou v obchodu této mocnosti bylo koření a dřevo získávané na východním pobřeží Afriky a v Indii. Úpadek mahanské říše nastal ve 2. tisíciletí př.n. zřejmě v souvislosti s postupem pouště a rovněž z důvodu postupného nahrazování mědi železem. V dávných dobách se v Arábii začal rozvíjet obchod s kadidlem a myrhou, které rostou pouze na jižním pobřeží arabského poloostrova a v oblasti Afrického rohu. Tento obchod dosáhl vrcholu v 1. století n.l.. Postupně se vyvinuly obchodní cesty těchto komodit, které směřovaly z oblasti Dhofaru (Omán) a Wadi Hadhramawt (Jemen) zejména na území dnešních SAE, oblasti Blízkého východu a do Evropy. Sídla vznikající na těchto obchodních trasách z této pozice prosperovala a bohatla. Bohatství související s tímto obchodem přitahovalo v minulosti pozornost mnohých kultur. Byli to jednak Řekové, jejichž vliv na severním území SAE dokládají zbytky staveb, např. v Meleize, a později zejména Peršané. Ti ovládali severní území dnešního Ománu a SAE zhruba od 6. století př.n.l. do 6. století n.l., kdy byli vytlačeni islámskými kmeny. Příchod islámu do oblasti nastává na počátku 7. století n.l., kdy po útěku Mohameda z Mekky do Mediny byl ustaven oficiálním náboženstvím a byl postupně šířen do okolních oblastí. Arabský poloostrov se dostal definitivně do područí Muslimů v roce 635, kdy se uskutečnila bitva u Dibby (dnes hraniční město mezi SAE a Ománem). Území dnešních SAE bylo od 7. století n.l.pod vlivem Arabské říše, v 16. a v 17. století bylo území pod kontrolou Portugalců, jejichž stopy zde jsou patrné dodnes. Později byla země pod vlivem Britů – tento stav trval až do roku 1971, kdy byla vyhlášena nezávislost.

Nejvýznamnější etapy v dějinách Dubaje
3000 př.n.l. – vyspělá mahánská civilizace obchoduje s mědí a zásobuje jí především Mezopotámii
2500 př.n.l. – rozvoj zemědělství, kultivace datlové palmy jako nejdůležitější plodiny
700 – příchod islámu
1580 – Dubaj popsána Marcem Polem jako rozvíjející se město
1833 – šejk Al-Maktoum přichází do Bur Dubaje, začíná období vlády této významné rodiny
1894 – osvobození obchodníků od daně, počátek přeměny Dubaje v obchodní velkoměsto
1930 – krach trhu s perlami (v té době nejdůležitější odvětví)
1940 – krátký válečný konflikt mezi emiráty Dubaj a Sharjah
1958 – vláda šejka Rashida
1966 – objevení zásob ropy
1969 – počátek těžby ropy a zemního plynu
1971 – vznik Spojených arabských emirátů
1990 – šejk Maktoum se stává vládcem Dubaje