Sýrie


Informace

Obecně lze říci, že vegetace přechází od řídkých pouštních křovin na východě v suché pastviny na severu až po husté středomořské křovinné formace a občas lesy na nejvyšších horách. Kdysi hojné a bohaté lesy pokrývající horský pás v pobřežní oblasti byly ve velké míře zničeny (kácení, těžba dřeva) – zůstalo pouze několik malých oblastí. V oblastech, kde vegetace nebyla doposud redukována na již zmíněné křovinaté porosty, převládají borovice, tisy a citrusy. V ostatních oblastech kromě pouště dominují zemědělské porosty s omezeným nebo nulovým výskytem stromů, které musí o svůj život soupeřit s pouští.