Omán


Informace

Na území dnešního Ománu a Spojených arabských emirátů se v průběhu dlouhé historie vystřídalo několik kultur a říší.
Počátky osídlení této oblasti spadají do období 4. tisíciletí př.n.l.. Do té doby se datují archeologické nálezy poblíž hory Jebel Hafit nacháZející se v blízkosti dnešních měst Al-Ayn a Buraimi na hranicích zmíněných zemí.
Ve 3. tisíciletí př.n.l. vznikla na území dnešního Abu Dhabi (SAE) tzv. kultura Umm Al-Nar, která trvala několik století. Z velmi omezených informací o této kultuře je patrně nejdůležitější fakt, že měla vazby na civilizace žijící v údolí Indu a Belúčistánu (část dnešního Pakistánu a Afgánistánu). Tato civilizace se zřejmě živila lovem ryb, u ní také nacházíme první doklady o domestifikaci velbloudů. Z dalších zaznamenaných kultur lze jmenovat důkazy osídlení v Badiye a Ramsu (SAE) a v blízkosti Ibri v Ománu. Průzkumy těchto oblastí dokazují, že se jednalo kultury, jejichž bohatství bylo založeno na obchodu, z větší části odehrávajícího se na tradiční obchodní trase mezi Mezopotámií a údolím řeky Indu.
Významným mezníkem v historii oblasti byl vznik tzv. Mahanské říše, která se rozkládala na území dnešního severního Ománu a SAE a vznikla ve 3. tisíciletí př.n.l.. Existence této říše, která byla původně součástí Akkadského impéria a později se osamostatnila, byla založena na obchodu s mědí (která byla používána k výrobě zbraní a nářadí), jejíž ložiska se nacházela v oblasti dnešního města Sohar v Ománu. Obchod se odehrával s Elamským královstvím (dnešní jižní Írán) a Sumerskou říší (dnešní jižní Irák). Další významnou položkou v obchodu této mocnosti bylo koření a dřevo získávané na východním pobřeží Afriky a v Indii.
Úpadek mahanské říše nastal ve 2. tisíciletí př.n. zřejmě v souvislosti s postupem pouště a z důvodu postupného nahrazování mědi železem. V dávných dobách se v Arábii začal rozvíjet obchod s kadidlem a myrhou, které rostou pouze na jižním pobřeží arabského poloostrova a v oblasti afrického rohu. Tento obchod dosáhl vrcholu v 1. století n.l.. Postupně se vyvinuly obchodní cesty těchto komodit, které směřovaly z oblasti Dhofaru (Omán) a Wadi Hadhramawt (Jemen) zejména na území dnešních SAE, oblasti Blízkého východu a do Evropy. Sídla vznikající na těchto obchodních trasách z této pozice prosperovala a bohatla.
Bohatství související s tímto obchodem přitahovalo v minulosti pozornost mnohých kultur. Byli to jednak Řekové, jejichž vliv na severním území SAE dokládají zbytky staveb např. v Meleize a později zejména Peršané. Ti ovládali severní území dnešního Ománu a SAE zhruba od 6. století př.n.l. do 6. století n.l., kdy byli vytlačeni již islámskými kmeny. Příchod islámu do oblasti nastává na počátku 7. století n.l., kdy po útěku Mohameda z Mekky do Mediny byl ustaven oficiálním náboženstvím a byl postupně šířen do okolních oblastí.
Arabský poloostrov se dostal definitivně do područí muslimů v roce 635, kdy se uskutečnila bitva u Dibby (dnes hraniční město mezi SAE a Ománem). Obecně řečeno, území dnešního Ománu bylo od 7. století n.l. pod vlivem Arabské říše a v 8. stol. zde vznikl první samostatný stát.
V 16. a v 17. století bylo území pod kontrolou Portugalců, jejichž stopy jsou v Ománu patrné dodnes. Po jejich odchodu se z Ománu stala významná mocnost s državami na východoafrickém pobřeží.
Od konce 18. stol. byla země v různých podobách pod vlivem Britů - až do poloviny sedmdesátých let 20. stol. byl Omán protektorátem Velké Británie. Nezávislý je Omán od roku 1971.


Nejdůležitější data:
1951 – dosažení nezávislosti na Británii
1975 – levicoví vzbouřenci na jihu poraženi
1982 – podepsáno Memorandum o porozumění s Velkou Británií
1991 – za války v Perském zálivu se přidává na stranu Spojenců