Keňa


Informace

Základem keňské ekonomiky je zemědělství, ve kterém pracuje přes 70% obyvatelstva, z 25% se podílí na HDP a také 80% na veškerých exportních příjmech země.

Dominuje především chov dobytka, který je rozšířen na území, které představuje 2/3 rozlohy Keni. Stejně jako u pěstování plodin je chov zvířat rozdělen mezi velké vlastníky a malé hospodáře. Pěstuje se zejména skot, ovce a kozy. Produkce masa, mléka, mléčných výrobků, kůže a vlny je kromě domácího trhu určena i k exportu. Kočovné kmeny upřednostňují původní chov a jejich stáda jsou pro ně nejcennějším majetkem.

Základní potravinové plodiny jsou pěstovány malými farmáři na malých pozemcích půdy, zatímco většina tržních plodin se pěstuje na velkých, soukromých plantážích, které obdělávají najmutí pracovníci. Základními plodinami jsou kukuřice, čirok, maniok, fazole a ovoce (především ananas a banány), zatímco mezi hlavní tržními plodinami jsou káva, čaj, bavlna, sisal a tabák. Největší podíl na na vývozu zemědělských plodin mají čaj a káva.

Zemědělství je však bohužel stále častěji negativně ovlivňováno klimatem. Deště v roce 1998, vyvolané jevem El Niňo, vážně poškodily infrastrukturu a zničily úrodu některých plodin, zatímco pozdější sucha, způsobená jevem La Niňa, byla další katastrofou pro celý tento hospodářský sektor.