Izrael


Informace

Má tradičně velký význam, přestože vhodné podmínky se nacházejí asi jen na čtvrtině území a zavlažováno může být jen cca 10% rozlohy. Během posledních 20 let prodělalo radikální změny ve výnosech, výrobních technologiích a velikosti výrobních celků, které vedly k výraznému zvýšení produktivity a drastickému snížení podílu pracovních sil na zaměstnanosti (1,9%). Přesto zemědělská výroba zabezpečuje cca 95% potřeb státu.
Vlastnictví a organizace výroby může nabýt jen jedné ze dvou forem tj. buď v kibucu nebo mošavu. Kibuc je kolektivní vesnice bez soukromého hospodaření, zatímco mošav je družstvo vlastníků rodinných farem sdružující cca 50 až 100 farem. Obě formy družstevního sektoru zabezpečují více jak 80% zemědělské výroby. Z celkové zemědělské plochy tvoří 26,5% pšenice, 26% sady (8% citrusové), 17% brambory, zelenina a melouny, bavlna 9%. Na necelých 2% se pěstují okrasné rostliny, které se exportují do celého světa a jsou významným konkurentem holandským pěstitelům. Podobně tak si světové jméno vydobyly jahody.
Navzdory neustále sílícímu podílu průmyslu a služeb na tvorbě HDP izraelské vlády považují zemědělství stále za jedno z těžišť své hospodářské politiky. Důvody jsou především ideologické, protože soběstačnost je otázkou nejvyšší priority a od začátku 20. století lze sledovat maximální a cílený zájem židovských představitelů na vykupování arabské půdy, kterou po vzniku samostatného státu bylo možno rozdělovat vládním nařízením židovským přistěhovalcům.
Důležitým negativně působícím faktorem zůstává krize v zásobování vodou ( viz 1216 ). Řešení problému probíhá dvěma směry: snižováním zemědělské spotřeby a to hlavně změnou struktury produkce a využitím vědeckých poznatků ke snížení spotřeby vody na jednotku produkce a dále zvětšováním disponibilních zdrojů výstavbou odsolovacích kapacit a využíváním recyklované odpadní vody.