Indie


Informace

Hinduismus
se dá obtížně definovat jako nějaké specifické náboženství. Nemá zakladatele, žádnou centrální autoritu ani hierarchii. Hinduismus se stal společensko-ekonomickým systémem, jehož podstatou je především příslušnost ke kastě a rodině spojená s dodržováním
daných předpisů v rámci náboženského přesvědčení. Člověka nelze konvertovat na hinduistu, musí se tak narodit.Základem hinduismu je staroindické učení o řádu a zákonitosti (dharma), činu a odplatě (karma), neubližování (ahinsa) a vysvobození (mokša). V čele panteonu je trojice bohů (trimúrti) Brahma-stvořitel, Višnu-udržovatel a Šiva-ničitel. Vše, co existuje, pochází od Brahmy a k němu se vrací. Jako stvořitel je povznesen nad vše ostatní. Jeho další existence je možná už jen v meditaci. Višnu a Šiva jsou jen jiným projevem Brahmy. Višnu je také spojován se vším, co je správné a co ochraňuje. Prochází řadou inkarnací (převtělením), např. jako Rama, Krišna a Budha. Šiva jako ničitel je však zároveň tím, bez kterého by život nemohl vzniknout. Višnu a Šiva jsou hlavními objekty zbožňování a od nich se odvozují nejsilnější sekty v zemi.
Kromě těchto hlavních bohů existuje řada dalších, již méně významných démonů, strašidel a duchů. Vzdělaný hinduista považuje tyto a zmíněnou trojici jako výraz a jednotu velkého všezahrnujícího nejvyššího ducha. Vedle bohů existují také bohyně, např.Kali, celá v černém a s červeným jazykem a nejvíce obávaná ze všech.Často bývá zobrazována, jak tančí nad „mrtvolou“ Šivy ověšená věncem lidských hlav. Prahne po boji, po krvavé lázni a až do počátku 19.století její choutky bývaly ukojovány i lidskou obětí. Za manželku Brahmy je považována Sarasvati, bohyně učení a vzdělanosti Partnerkou Višny je Lakšmi, bohyně krásy a bohatství. V případě Šivy to je Parvati, která je schopná mnohonásobné přeměny. Šiva je vůči ní štědrý a projevuje jí velkou úctu, a proto ženy někdy právě Šivu v tomto kontextu považují za ideál manžela a symbol mužství.
Jedinými strážci a správnými vykladači náboženských předpisů jsou brahmáni. Hlavním poutním a rituálním místem v Indii je Varanasi (Benares), kterým protéká nejsvatější řeka Ganga. V rámci veškeré různorodosti je jednotícím prvkem všeobecná víra v převtělování, karma, jako způsob chování a konání. Hinduisti věří v cyklický pozemský život a kvalita nového života závisí na karmě v předchozím životě. Z tohoto cyklu není úniku. Skvostný život a plnění povinností v rámci dané kasty zvýší šance na příští život ve vyšší kastě. Naopak špatný způsob života může znamenat pokles, a další život může dokonce na sebe vzít i podobu zvířete. Jen na člověku záleží, aby výjimečně dosáhl poznání, které může znamenat šanci na únik z cyklu – osvobození (mokša).V budhismu se takový stav nazývá nirvána, tj. dosažení dokonalého klidu vyloučením všech přání. V souladu s tradicí však ženy nemohou dosáhnout mokši. Mohou však splnit svoji dharmu (řádné chování během života) a doufat, že v dalším kole života se stanou mužem. Pro obyčejného Inda je splnění rituálních a společenských povinností hlavním cílem života na zemi.
Nejvýraznějším rysem hinduismu i v dnešním světě zůstává příslušnost každého hinduisty ke kastě. Existuje mnoho stovek kast, které se vyvinuly ze čtyř hlavních, tj. kasty kněží, bojovníků, obchodníků a otroků. Každá kasta má pravidla ve věci chování a jídla, je normální se ženit jen v rámci kasty, příslušníci různých kast by spolu ani neměli jíst. Na nejnižším společenském stupínku se pak nacházejí tzv.nedotknutelní, kteří nepatří do žádné kasty. O pozvednutí jejich bědného postavení se výrazně zasloužil Mahátma Gándhí. Ústava z roku 1950 sice formálně zrovnoprávnila příslušníky všech kast, zákonem z r.1955 bylo
kastovnictví dokonce zrušeno, avšak pravidla této soustavy existují dodnes hlavně na venkově.
V koloběhu života je hinduista vtažen do rituálů, zvyklostí, písemností atd. jako např.:
Svaté texty – spadají do dvou kategorií. Do písemností, o kterých se věří, že jsou od bohů (shruti, co bylo slyšeno), a ostatních, které jsou dílem člověka (smriti,co se pamatuje). Pod pojmem „védy“ se rozumí pravidla a návody, které byly přineseny zvenčí árijskými dobyvateli a
jsou „shruti“ tvořící základy hinduismu. Nejstarší sahají do doby před 3 tisíci lety. Byly psány staroindickým jazykem sanskrtem. Texty, které jsou dílem člověka, jsou „literaturou“ mnoha
staletí a zahrnují taková díla jako je Kamasutra, Ramajáma a Mahabharata. Mahabharata je nejdelší světové literární dílo, asi 8x delší než řecký epos Iliada a Odysea dohromady. Jádrem příběhu, vzniklého v 1.tisíciletí před Kristem, je konflikt mezi bohy-hrdiny a zlými démony. Události ovlivňuje Krišna (inkarnace Višny), který na sebe bere lidskou podobu. Na válečném voze veze boha-hrdinu, který nakonec triumfuje ve velké bitvě nad démony.
Svatá místa – číslo 7 má zvláštní význam v hinduistické symbolice. Existuje 7 svatých měst coby poutních míst: Varanasi (ve spojení se Šivou), Haridwar, kde Ganga vtéká z hor do nížin, Ayodhya (rodiště Rámy), Mathura (rodiště Krišny), Dwarka (legendární místo meditace Krišny, Kanchipuran (velký Šivův chrám) a Ujjain (místo konání hinduistických slavností každých 12 let). Rovněž tak je 7 svatých řek: Ganga, Saraswati (předpokládá se jako podzemní řeka), Jamuna, Indus, Narmada, Godavari a Kanveri.
Chrámy – když rozměry chrámu jsou ideální, pak klid a pohoda je všudypřítomná, je v celém vesmíru. Pro hinduisty je právě čtverec ideálním rozměrem a na výběr chrámu se aplikuje komplex pravidel s pomocí astrologie, astronomie a náboženského práva. V zásadě každý chrám je jakoby mapou vesmíru. Protože chrám poskytuje přístřeší pro věřící, je svatým místem. Věřící to respektují obcházením okolo hlavního rituálního místa ve směru hodinových ručiček.

Islám
k islámu se hlásí více než 12% obyvatelstva Indie. Dostal se do Indie jednak ze severozápadu (v 16.století Mugalská říše ovládala značnou část severní Indie) jednak z jihu prostřednictvím arabských kupců. Islám je monoteistické náboženství a vyjadřuje podřízení vůle Aláhovi. Vše bylo stvořeno jedním bohem-Aláhem. Muslimové mají 5 povinností, tzv. pilířů islámu: oddání se víře, modlitbě (5x denně směrem k Mekce), dobročinnosti, např. ve formě almužny, půstu během dne v době ramadánu a pouti do Mekky alespoň 1x během života. Z řady rozdílů mezi islámem a hinduismem bije do očí rozdíl v zobrazování. Islám se vyhýbá zobrazování osob i Aláha, na druhé straně dosáhl ve výtvarném umění dokonalosti v malbách abstraktně dekorativních motivů.
Většina muslimů v Indii jsou sunité a Kašmír je jediným státem v Indii s převahou muslimského obyvatelstva. Tato realita se čas od času projevuje v napětí mezi hinduisty a muslimy nejvíce v Kašmíru, kde doposud existuje živý spor ve věci hranice s Pákistánem.
V době dělení velké Indie v r.1947 na současnou Indii a Pakistan náboženské problémy nejen vyvolaly nutnost rozdělení British Raj, tj. Britské říše a velké Indie, ale vedly k nesmírným obětem na životech.

Křesťanství
cca 20 mil. křesťanů žije především na jihu a zvláště v Kerale.Velký význam pro uchycení křesťanství v této části světa měly objevné a obchodní cesty Portugalců (Vasco de Gama), kteří např. v Goi vytvořili zajímavou enklávu s pozoruhodnými kostely.
Sikhismus
Celkem asi 18 milionů Sikhů žije hlavně v Pandžábu, kde toto náboženství bylo založeno koncem 15.století. Bylo vzpourou proti kastovnímu systému a dominanci brahmánských kněží. Bylo také pokusem spojit vjedno lepší stránky hinduismu a islámu.
Sikhové věří v jednoho boha a odmítají zbožňování idolů. Současně však akceptují karmu. Jejich základním konceptem je khalsa, tj.víra ve vyvolenou rasu svatých bojovníků, kteří striktně dodržují morální zásady. (abstinence alkoholu, tabáku, drog). Sikhové jsou okamžitě rozpoznatelní podle turbanu. Jejich nejsvatějším chrámem je zlatý chrám v Amritsaru, který je dramaticky zasazen do vod velké vodní nádrže (Amrit Sarowar), která městu dala jméno.

Budhismus
ačkoli se tento náboženský směr zrodil na severu Indie, dnes žije v Indii jen asi 7 milionů budhistů, tedy méně než křesťanů nebo sikhů. Budha je historickou osobností z let 563 až 483 před Kristem. Ve 29 letech si silně uvědomil lidské slabosti a opustil ženu a domov, aby hledal únik od tíhy lidské existence. V 35 letech dosáhl nirvány, stavu plné osvícenosti a osvobození od lidských strastí. Zaujal kritický postoj vůči kastám, závislosti na brahmánských kněží a uctívání božstev. Učil své posluchače hledat pravdu ve svých zkušenostech. Bolesti života mohou skončit, když se vzdáme svých přání a tužeb. Budhismus téměř vymřel v Indii na přelomu 20.století, ale poté došlo k určitému oživení zvláště mezi intelektuály, kteří byli zklamáni hinduismem. Dalšího povzbuzení se pak dočkal v 50. letech v souvislosti s příchodem uprchlíků z Tibetu a také zahrnutím Sikkimu do Indie v r.1975. Zvláště v podhůří Himalájí je možno se setkat se silnou budhistickou komunitou, kláštery a stupami, místy konání budhistických bohoslužeb.
Džinismus
Má v Indii asi 3 miliony vyznavačů a jeho základy byly položeny v 6.století před Kristem. Džinisté věří, že pouze dosažením úplné očisty duše je možno se dopracovat skutečného osvobození. Cesta k tomuto cíli vede přes prostý způsob života a odříkání, např.hladověním, meditací, odchodem na opuštěná místa. To však mohou víceméně jen mniši. Např. příslušníci sekty Svetambara zůstávají prakticky nazí a jejich dlaně slouží jako misky při žádosti o jídlo. Trochu méně asketicky se chovají členové sekty stavirakalpinů, kteří před sebou umetají cestu, aby nezašlápli nic živého. Přes ústa mají proužek látky, aby náhodou nespolkli hmyz. Zvenčí džinistické chrámy připomínají hinduistické, ale uvnitř překvapují bohatou výzdobou v protikladu k asketickému způsobu života. To je dáno tím, že džinisté věří, že krásu je možno najít pouze uvnitř sebe samého, tedy i chrámu.
Zoroastriánství
Pochází ze staré Persie, kde byli jeho vyznavači po invazi islámu pronásledováni, a řada jich proto emigrovala do Indie. Věčný oheň v jejich chrámech symbolizuje jejich boha. Čistota duše se dosahuje vyhýbáním se všemu mrtvému. Zakladatel Zaratrušta učil, že pod nejvyšším bohem se odehrává věčný souboj dobra a zla a člověk má svobodnou vůli si vybrat svoji stranu. Některé myšlenky přešly do judaismu. Jedná se o monoteistické náboženství, protikladné k hinduismu. Nejznámějším rituálem je pohřební obřad na tzv.věži ticha. Věž je pohřebním místem, kam se pokládá tělo zemřelého, které je poté vystaveno supům. Zbylé kosti jsou shozeny do centrální prohlubně. Čtvrtý den je nejdůležitější. Duše zemřelého přichází do onoho světa před boží soud pro rozřešení. Sto tisíc vyznavačů této víry dnes žije zvláště v okolí Bombaje a v Gudžarátu.